Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Privacy policy Alkondor Hengelo B.V.

Wij respecteren uw privacy. Alkondor houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens bescherming.

In het kader van onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Wij respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door Alkondor Hengelo B.V. Alkondor houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Alkondor Hengelo B.V. Wij zijn statutair gevestigd aan Wegtersweg 7 – 19, 7556 BP te Hengelo. Met vragen over deze privacyverklaring kunt u mailen naar onze Privacy Officer. Onze Privacy Officer is bereikbaar via privacyofficer@alkondor.nl.

BETROKKENEN

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Alkondor als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (ook wel betrokkenen genoemd). Deze verklaring geldt in ieder geval voor (medewerkers, van) klanten en (toe) leveranciers van Alkondor, (medewerkers, klanten en overige relaties van) potentiële klanten en overige relaties van Alkondor, bezoekers van de website, ontvangers van (commerciële) email van Alkondor.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om activiteiten uit te kunnen voeren. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u, een werkgever, een debiteur of crediteur, dan wel andere (officiële) instanties zoals de Belastingdienst, UWV of de Kamer van Koophandel aan ons hebben verstrekt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij kunnen herleiden uit uw bezoek aan onze website.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over anders aspecten van de overeenkomst.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Contactgegevens, persoonsgegevens in (financiële) administratie, (e-mail)correspondentie en andere persoonsgegevens die voor Alkondor nodig zijn om haar dienstverlening en werkzaamheden goed uit te kunnen voeren;
  • Contactgegevens die mondeling worden verstrekt of middels gegevens op een visitekaartje;
  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op een contact/sollicitatieformulier op onze website;
  • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen, zoals: persoonsgegevens beschikbaar op openbare social media platforms zoals o.a. LinkedIn, persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster en persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) websites.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die ons worden toevertrouwt te beveiligen. Alkondor gebruikt verschillende programma’s en technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.

AAN WIE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de genoemde rechtsgronden zoals opgesomd in artikel 6 AVG.

Soms is het noodzakelijk ten behoeve van onze activiteiten om derden in te schakelen. Bijvoorbeeld aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons leveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoerden. Ook mogen wij persoonsgegevens verwerken als wij (of een derde partij) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Die verwerking mag geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Voor het beheer en onderhoud van onze systemen, kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw persoonsgegevens inzien.
Dat gebeurt alleen als de leverancier ons kan helpen en met inachtneming van strenge voorwaarden, zoals onder meer een geheimhoudingsplicht van de leverancier.

Als we uw gegevens moeten doorgeven naar buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen als uw privacy ook dan voldoende beschermd blijft. Kan het land zelf niet voldoende privacy waarborgen, dan zorgen wij ervoor dat we contractuele afspraken maken om uw privacy te beschermen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting gegevens verstrekken aan derden, zoals aan de politie. Daarbij kijken wij altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. Dit geldt ook als het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn.

BEWAARTERMIJNEN

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen wettelijk bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

HOE BEVEILIGEN WE UW GEGEVENS

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze website te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft in het beginsel het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien of te laten verwijderen. Als blijkt dat wij inderdaad geen grond hebben om uw persoonsgegevens nog langer te bewaren, zullen wij op de kortst mogelijke termijn aan uw verzoek voldoen.

Daarnaast heeft u in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren.

Voor zover wij over uw gegevens beschikken op basis van uw toestemming, of om een overeenkomst met u uit te voeren, kunt u ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Voor die verwerkingen waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben, kunt u bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen dan stoppen met de verwerking(en) waar u bezwaar tegen heeft gemaakt, tenzij wij dwingende redenen hebben die zwaarder wegen dan privacybelang.

Wilt u gebruik maken van genoemde rechten dan kunt u een email sturen, voorzien van naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar onze Privacy Officer via privacyofficer@alkondor.nl

COOKIES

Onze website maakt gebruik van verschillende cookies. In het cookiestatement op de website van Alkondor kunt u lezen welke cookies wij gebruiken, waarvoor wij cookies gebruiken en hoe u hier zelf een keuze in kan maken.

OVERIGE

Wij behouden ons het recht voor om – bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt – deze privacyverklaring aan te passen. Op onze website plaatsen wij eventuele herziene versie(s).

Hengelo, 17 november 2022